Woning verhuren

 

Brick Vastgoed B.V. voorwaarden voor Huurders

 

1.     Onder kandidaat-huurder wordt verstaan iedere persoon die reageert op woonruimte waarvoor Brick Vastgoed B.V. bemiddeld. Onder huurder wordt verstaan iedere persoon die de voorwaarden voor het huren van een specifieke woning mondeling of schriftelijk heeft geaccepteerd. Onder Brick Vastgoed B.V. wordt verstaan de Brick Vastgoed B.V. vestigingen in Nederland.

2.     Onder woonruimte wordt verstaan elke woonruimte waarvoor Brick Vastgoed B.V. bemiddelt namens een eigenaar/verhuurder of aanbiedt voor verhuur namens collega-makelaars.

3.     De aangeboden woonruimte wordt bemiddeld in opdracht van verhuurder.

4.     Door te reageren op een aangeboden woonruimte schrijft een kandidaat-huurder zich automatisch in bij Brick Vastgoed B.V..

5.     Een bezichtiging van een woonruimte door de kandidaat-huurder is altijd vrijblijvend en kosteloos. Deze bezichtiging vindt pas plaats nadat kandidaat-huurder akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden Brick Vastgoed B.V. voor Huurders en deze heeft ondertekend of heeft geaccepteerd via het inschrijfformulier.

6.     Indien na bezichtiging een kandidaat-huurder te kennen geeft in aanmerking te willen komen voor het huren van de woonruimte wordt een acceptatieformulier tot huur getekend.

7.     Met de ondertekening van de acceptatieformulier verplicht de kandidaat-huurder zich tot het huren van de woonruimte, tenzij de verhuurder besluit om de kandidaat-huurder geen huurovereenkomst aan te bieden ongeacht de reden. Brick Vastgoed B.V. aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor deze keuze van de eigenaar/verhuurder.

8.     Indien kandidaat-huurder in aanmerking komt voor woonruimte waarvoor een vergunning vereist is, dan komt het verkrijgen van deze vergunning voor rekening en risico van de kandidaat-huurder zelf. Brick Vastgoed zal huurder wel hierin assisteren

9.   Alle door Brick Vastgoed B.V. gedane aanbiedingen van woonruimte zowel schriftelijke als mondelinge, zijn vrijblijvend. Kandidaat-huurder kan hieraan geen rechten ontlenen.

10.   Alle door Brick Vastgoed B.V. en haar medewerkers gedane mededelingen, toezeggingen en aangeboden overeenkomsten worden te allen tijde geacht te zijn gedaan onder het voorbehoud van goedkeuring door verhuurder en/of eigenaar van de woonruimte. Brick Vastgoed B.V. kan, mede door haar afhankelijkheid van derden voor het verkrijgen van informatie, geen garantie verlenen voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door Brick Vastgoed B.V. verstrekte informatie.

11.   Brick Vastgoed B.V. is niet aansprakelijk voor de wijze waarop verhuurder, na het tot stand komen van een huurovereenkomst, zijn verplichtingen al dan niet nakomt. Kandidaat-huurder dient zich steeds rechtstreeks tot verhuurder te wenden. Kandidaat-huurder vrijwaart Brick Vastgoed B.V. voor alle aanspraken wegens schade van de eigenaar /verhuurder en/of derden in welke vorm dan ook.

12.   Brick Vastgoed B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheden, onvolledigheden, nietigheden of vernietigbaarheden in de huurovereenkomst welke het gevolg zijn van foutieve informatie welke door de verhuurder aan Brick Vastgoed B.V. is verstrekt.

13.   Op alle geschillen tussen kandidaat-huurder en Brick Vastgoed B.V. is Nederlands recht van toepassing.