Woning verhuren

De op deze website getoonde informatie is en wordt door Brick Vastgoed B.V. met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan, daar deze gedeeltelijk afhankelijk is van de invoer van gegevens door derden. Brick Vastgoed B.V. verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Brick Vastgoed B.V. worden aangeboden of waarin zij bemiddelt. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Brick Vastgoed B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.
 
Brick Vastgoed B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website van Brick Vastgoed B.V. opgenomen tarieven en andere gegevens van derden en andere gebruikers/bezoekers van de website. Hoewel Brick Vastgoed B.V. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Brick Vastgoed B.V. niet aansprakelijk voor informatie c.q. berichten die door gebruikers of bezoekers van de website via Internet worden verzonden.
 
Verwijzingen naar sites die niet door Brick Vastgoed B.V. worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Brick Vastgoed B.V. uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar wordt verwezen, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten c.q. diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Brick Vastgoed B.V. worden onderhouden wordt afgewezen.
 
De gebruiker/bezoeker die gegevens verstrekt die verband houden met het gebruik van deze website en dienstverlening van Brick Vastgoed B.V. staat er jegens Brick Vastgoed B.V. voor in dat die gegevens juist en volledig zijn en geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. Die gebruiker/bezoeker vrijwaart Brick Vastgoed B.V. voor aanspraken van derden in verband met de onjuistheid c.q. onvolledigheid van die gegevens c.q. de (beweerdelijke) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden.
 
Behoudens de voorafgaande schriftelijke toestemming van Brick Vastgoed B.V. is het niet toegestaan gebruik te maken, op welke wijze dan ook, van de op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, illustraties, foto's, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciele prive-doeleinden. Het is de gebruiker of bezoeker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Brick Vastgoed B.V..

Privacy statement

Persoonsgegevens
Brick Vastgoed B.V. is de beheerder van de website www.brickvastgoed.nl. Uw persoonsgegevens worden door Brick Vastgoed B.V. gebruikt om u de op de website aangeboden diensten te leveren en om u in de gelegenheid te stellen om op zodanige wijze van onze website gebruik te maken dat rekening wordt gehouden met uw voorkeuren en interesses. Deze persoonlijke benadering is mogelijk doordat wij bepaalde gegevens opslaan. Vanzelfsprekend respecteren en waarborgen wij hierbij uw privacy door naleving van de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 
Hieronder is uiteengezet welke persoonsgegevens door Brick Vastgoed B.V. worden verwerkt, de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt en op welke wijze u uw persoonsgegevens kan inzien en eventueel corrigeren.
 
Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Brick Vastgoed B.V. verwerkt in ieder geval de gegevens die door u aan haar worden verstrekt (bijvoorbeeld het opgegeven e-mail adres, naam, huisadres, reacties en interesses en voorkeuren). Brick Vastgoed B.V. verwerkt uit principe geen bijzondere persoonsgegevens, waaronder gegevens betreffende ras, geloofsovertuiging, levensovertuiging, seksuele geaardheid, politieke voorkeur, gezondheid, strafrechtelijk verleden of lidmaatschap van een vakbond. Brick Vastgoed B.V. behoudt zich echter de mogelijkheid voor deze bijzondere persoonsgegevens te verwerken, indien u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming geeft of indien deze gegevens door u uitdrukkelijk openbaar zijn gemaakt.
 
Gekwantificeerde gegevens
Daarnaast houdt Brick Vastgoed B.V. bij welke onderwerpen of toepassingen bezoekers interesseren door, onder andere, na te gaan welke onderwerpen of websites het meest frequent bezocht worden. Deze gegevens worden op geaggregeerde en anonieme basis verwerkt voor gebruik door Brick Vastgoed B.V. of beschikbaar stelling aan derden. Zij zijn het beste te vergelijken met kijk- en luistercijfers op televisie en radio. U kunt hierbij bijvoorbeeld ook denken aan vergelijkende onderzoeksgegevens, zoals "bezoekers die artikelen over sigaren lezen zijn vaak ook geïnteresseerd in artikelen over golf". Daarbij worden geen persoonsgegevens verwerkt en blijft de anonimiteit van elke individuele bezoeker gewaarborgd. Op basis van deze gegevens kan Brick Vastgoed B.V. het beste nagaan welke onderwerpen van de website het meest interessant worden gevonden door de bezoekers, waardoor Brick Vastgoed B.V. de website beter op de interesses van bezoeker kan toespitsen.
 
Om bovenstaande geaggregeerde informatie te verzamelen, wordt een klein bestand naar uw computer gestuurd, een zgn. cookie. Een cookie is voornamelijk bedoeld om u de gelegenheid te geven onze website in de toekomst sneller te kunnen downloaden. Een cookie kan er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat u bij gebruik van de routeplanner niet elke keer uw vertrekpostcode hoeft in te vullen. Verder doet een cookie niets meer dan de wijze registreren waarop u gebruik maakt van onze website, vanaf welke site u www.brickvastgoed.nl bezoekt, hoelang u onze site bezoekt, wanneer u www.brickvastgoed.nl verlaat en naar welke site u vervolgens toegaat (of uitlogt).
 
De partners waar Brick Vastgoed B.V. mee samenwerkt, hanteren eigen privacy voorwaarden. Brick Vastgoed B.V. is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig handelen of nalaten van deze partners in strijd met privacy wet- en regelgeving.
 
Cookies
Wij, Brick Vastgoed B.V., gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:
-Het meten, op een geaggregeerd niveau van gebruikersgedrag binnen de website van Brick Vastgoed B.V., www.brickvastgoed.nl. Dit meten heeft tot doel: het verbeteren van de online dienstverlening vanuit Brick Vastgoed B.V. aan haar (online) klanten gebaseerd op geaggregeerde meetgegevens (en dus niet individueel). Om dergelijke meetgegevens te achterhalen worden indirecte (third party) cookies gebruikt die u zelf, desgewenst, in uw browser en / of internet-instellingen kunt activeren en /of deactiveren;
-Het bieden van online diensten aan individuen op basis van autorisatie. Hiervoor worden directe cookies gebruikt. Ook deze kunt u zelf desgewenst, in uw browser en / of internet-instellingen kunt activeren en /of deactiveren. Indien directe cookies in uw browser "uit" staan, kunt u niet gebruik maken van alle diensten die de website www.brickvastgoed.nl u als bezoeker / klant biedt.
 
Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u zelf in uw browser en / of internet-instellingen deze optie te activeren en / of deactiveren. Indien u cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert (al dan niet automatisch door middel van door u te beheren instellingen van uw computer / internet instellingen). LET OP: het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website, www.brickvastgoed.nl, en diensten beperken.
 
Doeleinden van de gegevensverwerking
Brick Vastgoed B.V. verwerkt de hierboven opgesomde gegevens om bezoekers, die gebruik (wensen te) maken van de op de website aangeboden diensten, deze diensten te kunnen leveren en in de gelegenheid te stellen om actief van de website gebruik te kunnen maken, rekening houdend met persoonlijke voorkeuren en interesses van bezoekers. Daarnaast verwerkt Brick Vastgoed B.V. de gegevens voor algemeen relatiebeheer alsmede interne acquisitie/marketing doeleinden. De gegevens worden in overeenstemming met de wet, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor Brick Vastgoed B.V. deze heeft verkregen. In geen geval zal Brick Vastgoed B.V. uw persoonsgegevens aan derden (zijnde personen of ondernemingen buiten de in de paragraaf "Persoonsgegevens" van dit privacy statement gedefinieerde Brick Vastgoed B.V. Groep) verstrekken voor hun marketing activiteiten zonder uw expliciete toestemming.

Brick Vastgoed B.V. draagt er zoveel mogelijk zorg voor om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 
Informatie en rechten met betrekking tot gegevens
U kunt Brick Vastgoed B.V. laten weten geen prijs te stellen op direct marketing van de zijde van Brick Vastgoed B.V.. U kunt hiertoe een bericht sturen naar Brick Vastgoed B.V. klantenservice, ter attentie van: info@brickvastgoed.nl of per adres:Lodewijk Napoleonlaan 42A, 5616 BB Eindhoven. Na ontvangst van een dergelijk verzoek zal Brick Vastgoed B.V. maatregelen treffen om gebruik van uw gegevens voor die doeleinden terstond te beëindigen.
 
Indien u een onderneming bent dient u de feitelijke gebruikers van de dienst(en) binnen uw onderneming op de hoogte te stellen van de mogelijkheid dat Brick Vastgoed B.V. persoonsgegevens kan gebruiken op de manieren zoals hierboven beschreven. Ook dient u hen er van op de hoogte te stellen dat zij Brick Vastgoed B.V. kunnen verzoeken om hun persoonsgegevens niet te gebruiken voor direct marketing doeleinden. Bovendien kunt u zich te allen tijde tot Brick Vastgoed B.V. wenden, met het verzoek om inzage te krijgen in de u betreffende persoonsgegevens die door Brick Vastgoed B.V. worden verwerkt. Een kosteloos verzoek hiertoe kan gericht worden aan Brick Vastgoed B.V. klantenservice op het eerder in deze paragraaf genoemde adres. Binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek zal Brick Vastgoed B.V. u een overzicht sturen van de categorieën persoonsgegevens die door Brick Vastgoed B.V. worden verwerkt, alsmede de u betreffende persoonsgegevens.
 
Indien u van mening bent dat uw gegevens onvolledig, incorrect of niet ter zake dienend zijn voor de doeleinden waarvoor zij door Brick Vastgoed B.V. verwerkt worden, kunt u vervolgens een verzoek tot Brick Vastgoed B.V. richten om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of laten verwijderen. Een kosteloos verzoek hiertoe kan gericht worden aan Brick Vastgoed B.V. klantenservice op het eerder in deze paragraaf genoemde adres. Binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek zal Brick Vastgoed B.V. u laten weten in hoeverre zij aan dit verzoek gevolg zal geven en zo ja, op welke termijn zij dit zal doen.